Kunichika

New Stories of Kagoshima Province (Kagoshima Shin-shi) 1877