Kunichika

The Tokaido Road: One Look Worth a Thousand Ryo (Tokaido hitome sen-ryo) 1867